Trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo