Công bố thông tin

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
01/07/2024

Quyết định số 789/QĐ-XSKT ngày 27/06/2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
30/06/2024

Báo cáo số 794/BC-XSKT ngày 28/06/2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023
30/06/2024

Báo cáo số 790/BC-XSKT ngày 19/06/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
07/06/2024

Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 30/05/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ - Bà Phạm Thị Kim Thương
12/04/2024

Quyết định số 492/QĐ-XSKT ngày 10/04/2024 về việc bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Kim Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Chi tiết
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024
18/03/2024

Báo cáo số 293/BC-XSKT ngày 01/03/2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
28/09/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
15/08/2023

Luật số: 10/2022/QH15

Chi tiết
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2023)
31/07/2023

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023.

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
20/07/2023

Báo cáo số 865/BC-XSKT ngày 06/07/2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022
29/06/2023

Báo cáo số 833/BC-XSKT ngày 28/06/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Quyết định về việc nghỉ hưu - Ông Nguyễn Hữu Lĩnh
27/06/2023

Quyết định số 810/QĐ-XSKT ngày 22/06/2023 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Hữu Lĩnh.

Chi tiết
Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
21/06/2023

Báo cáo số 795/BC-XSKT ngày 19/06/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
02/06/2023

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023
30/03/2023

Báo cáo số 395/BC-XSKT ngày 22/03/2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2022
02/02/2023

Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
29/07/2022

Báo cáo số 777/BC-XSKT ngày 28/07/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2022)
26/07/2022

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022.

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021
27/06/2022

Báo cáo số 670/BC-XSKT ngày 24/06/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT

Chi tiết
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15/06/2022

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
10/06/2022

Báo cáo số 543/BC-XSKT ngày 23/05/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022
01/04/2022

Báo cáo số 328/BC-XSKT ngày 17/03/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2021
14/02/2022

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2021)
30/07/2021

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (đã được kiểm toán)

Chi tiết