Giải đặc biệt Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 20/06/2017

Cập nhật: Đại lý công ty đã đổi 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng).

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 23/06/2017 là: 793.237.100.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 304.000.000.000đ (Ba trăm lẻ bốn tỷ đồng).