Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 02/05/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 08/05/2017 là: 559.917.800.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 214.000.000.000đ (Hai trăm mười bốn tỷ đồng).