Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 18/04/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 02/05/2017 là: 526.613.400.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 198.000.000.000đ (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng).