Giải đặc biệt Kỳ vé 1A mở thưởng ngày 03/01/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 13/01/2017 là: 48.678.600.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).