Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu