Thông tin trúng thưởng Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 04/04/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 10/04/2017 là: 439.394.600.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 170.000.000.000đ (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).