Giải đặc biệt Kỳ vé 7A mở thưởng ngày 04/07/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 07/07/2017 là: 879.096.700.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 338.000.000.000đ (Ba trăm ba mươi tám tỷ đồng).