Giải đặc biệt Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 13/06/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 16/06/2017 là: 762.200.800.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 290.000.000.000đ (Hai trăm chín mươi tỷ đồng).