Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 30/05/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 02/06/2017 là: 707.234.800.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 274.000.000.000đ (Hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng).