Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 16/05/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 22/05/2017 là: 628.486.800.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 246.000.000.000đ (Hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng).