Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 09/05/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 15/05/2017 là: 596.435.000.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 230.000.000.000đ (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).