Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 28/03/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 03/04/2017 là: 421.866.300.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 170.000.000.000đ (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).