Giải đặc biệt Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 07/03/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 13/03/2017 là: 307.409.000.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 116.000.000.000đ (Một trăm mười sáu tỷ đồng).