Giải đặc biệt Kỳ vé 2D mở thưởng ngày 28/02/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 06/03/2017 là: 276.792.300.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 106.000.000.000đ (Một trăm lẻ sáu tỷ đồng).