Giải đặc biệt Kỳ vé 2C mở thưởng ngày 21/02/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 27/02/2017 là: 241.323.400.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 90.000.000.000đ (Chín mươi tỷ đồng).