Giải đặc biệt Kỳ vé 2B mở thưởng ngày 14/02/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 20/02/2017 là: 202.897.000.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 74.000.000.000đ (Bảy mươi bốn tỷ đồng).