Giải đặc biệt Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 07/02/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 13/02/2017 là: 162.635.100.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 56.000.000.000đ (Năm mươi sáu tỷ đồng).