Giải đặc biệt Kỳ vé 1E mở thưởng ngày 31/01/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 06/02/2017 là: 140.414.800.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 54.000.000.000đ (Năm mươi bốn tỷ đồng).