Giải đặc biệt Kỳ vé 1C mở thưởng ngày 17/01/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 23/01/2017 là: 81.826.900.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 32.000.000.000đ (Ba mươi hai tỷ đồng).