Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016