Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 (Phụ lục VIII)