Công bố thông tin

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
26/03/2020

Kế hoạch số 124/KH-XSKT ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Chi tiết
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019
26/03/2020

Công văn số 254/XSKT-KTTV ngày 26 tháng 3 năm 2020

Chi tiết
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019
26/03/2020

Báo cáo số 255/BC-XSKT ngày 26 tháng 3 năm 2019

Chi tiết
Báo cáo Tài chính năm 2019
05/03/2020

Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2019 (đã được kiểm toán).

Chi tiết
Quyết định về việc nghỉ hưu - Bà Đinh Thị Trương
09/10/2019

Quyết định số 61/QĐ-XSKT ngày 21/01/2019 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội của bà Đinh Thị Trương

Chi tiết
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ - Bà Phạm Thị Kim Thương
09/10/2019

Quyết định số 263/QĐ-XSKT ngày 29/03/2019 về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

Chi tiết
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
02/10/2019

1- Bảng cân đối kế toán.
2- Báo cáo hoạt động kinh doanh.
3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
02/10/2019

1- Bảng cân đối kế toán.
2- Báo cáo hoạt động kinh doanh.
3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
02/10/2019

1- Bảng cân đối kế toán.
2- Báo cáo hoạt động kinh doanh.
3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
02/10/2019

1- Bảng cân đối kế toán.
2- Báo cáo hoạt động kinh doanh.
3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết
Điều lệ Công ty
30/08/2019

Điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018
28/06/2019

Báo cáo số 562/BC-XSKT ngày 19/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Chi tiết
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm 2016, 2017, 2018
21/06/2019

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sx kinh doanh hàng năm và 3 năm 2016,2017,2018

Chi tiết
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
21/06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019

Chi tiết
Báo cáo Tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)
22/05/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2018.

Chi tiết
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT
01/04/2019

Công văn số 2750/UBND-VP ngày 28 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v "Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

Chi tiết
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
15/03/2019

Kế hoạch số 168/KH-XSKT ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018
15/03/2019

Báo cáo số 226/BC-XSKT ngày 15 tháng 3 năm 2019

Chi tiết
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018
15/03/2019

Công văn số 227/XSKT-KT ngày 15 tháng 3 năm 2019

Chi tiết
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
07/06/2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 và CV số 5363/UBND-VP ngày 05/06/2018 của UBND tỉnh BR-VT v/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT.

Chi tiết
Báo cáo Tài chính năm 2017
02/04/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2017.

Chi tiết