Công bố thông tin

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
15/08/2023

Luật số: 10/2022/QH15

Chi tiết
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2023)
31/07/2023

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023.

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
20/07/2023

Báo cáo số 865/BC-XSKT ngày 06/07/2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022
29/06/2023

Báo cáo số 833/BC-XSKT ngày 28/06/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
21/06/2023

Báo cáo số 795/BC-XSKT ngày 19/06/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
02/06/2023

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023
30/03/2023

Báo cáo số 395/BC-XSKT ngày 22/03/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2022
02/02/2023

Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
29/07/2022

Báo cáo số 777/BC-XSKT ngày 28/07/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2022)
26/07/2022

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022.

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021
27/06/2022

Báo cáo số 670/BC-XSKT ngày 24/06/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT

Chi tiết
Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
10/06/2022

Báo cáo số 543/BC-XSKT ngày 23/05/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022
01/04/2022

Báo cáo số 328/BC-XSKT ngày 17/03/2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2021
14/02/2022

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2021)
30/07/2021

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (đã được kiểm toán)

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020
30/06/2021

Báo cáo số 696/BC-XSKT ngày 28/06/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT

Chi tiết
Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
30/06/2021

Báo cáo số 694/BC-XSKT ngày 28/06/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
30/06/2021

Báo cáo số 778/BC-XSKT ngày 20/07/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Chi tiết
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020
30/03/2021

Báo cáo số 320/BC-XSKT ngày 22/03/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2020
18/02/2021

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2020)
06/08/2020

1- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ.
2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ.
3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ.
4- Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019
15/06/2020

Báo cáo số 506/BC-XSKT ngày 12/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Chi tiết
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sx kinh doanh hàng năm và 3 năm 2017, 2018, 2019
15/06/2020

Báo cáo số 507/BC-XSKT ngày 12/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Chi tiết
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020
15/06/2020

Báo cáo số 508/BC-XSKT ngày 12/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Chi tiết
Quyết định về việc công bố kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019
15/06/2020
Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tịa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019.
Chi tiết